Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky

 

1 Základní údaje

Provozovatel e-shopu:

Zappares Pub s.r.o., 739 37, Horní Bludovice

 

Jednatel:

Gabriel Sebera, Horní Bludovice 233, 739 37, Horní Bludovice

 

Telefon: +420 603 581 292

IČ: 04746139

Bankovní spojení: 115-1902910227/0100 KB

E-mail: havirov@zappasrestaurant.cz

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

2.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která je registrována a schválená pro nákup na základě našich možností rozvozů (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.zappapizza.cz – zastoupené Zappares Pub s.r.o., se sídlem Horní Bludovice 233, Horní Bludovice, 739 37,IČ: 04746139, (dále jen „prodávající“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zappapizza.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).  

2.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby, jež poskytuje Prodávající pro časově omezený nákup zboží a poskytované služby na internetovém obchodu www.zappapizza.cz. Prodávající je plátcem DPH.

2.3 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží či služeb včetně jejich dopravy v internetovém obchodě www.zappapizza.cz. Obchodní podmínky spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán obchodními podmínkami okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

 

2.4 Prodávající může znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. O jejich případné změně informuje prodávající kupujícího vhodným způsobem, aby se s jejich aktuálním zněním mohl snadným způsobem seznámit. 

2.5 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2.6 Tyto obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby.

2.7 K využití služeb Prodávajícího je oprávněna pouze fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s obchodními podmínkami a dá souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Zákazník“). Zákazníkem se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel.

2.8 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

2.9 V případě, že ustanovení obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nezpůsobuje tento fakt neplatnost celých obchodních podmínek, ale pouze těchto dotyčných ustanovení. 

 

3 Kupní smlouva

3.1 K prodeji zboží nabízeného Prodávajícím v internetovém obchodě www.zappapizza.cz a jeho následné dopravě dochází na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Zákazníkem splňujícím podmínky těchto obchodních podmínek.

3.2 Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží či služeb nabízených v internetovém obchodě www.zappapizza.cz a jejich následná doprava.

3.3 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem je uzavřena okamžikem dodání objednávky do rukou Zákazníka.

3.4 Vlastnické právo k zakoupené věci přechází na Zákazníka okamžikem zaplacení celé kupní ceny za příslušné zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami.

3.5 Zákazník má právo před převzetím objednávky od smlouvy odstoupit, nebo odmítnout přijmout její část. V případě odmítnutí převzetí objednávky po jejím vyexpedování je však Zákazník povinen uhradit poplatky za zrušení viz obchodní podmínky odstavec 6.3. Podmínky se nevztahují na výrobky/pokrmy ze Zappa´s bistra.

3.6. Fotografie zboží jsou pouze ilustrační a mohou se mírně lišit od pravé podoby.

3.7 Prodávající nenese zodpovědnost za nepřetržité a bezchybné fungování webových stránek www.zappapizza.cz

3.8 Dostupnost zboží prezentovaného na www.zappapizza.cz je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. Pokud nebude Prodávající schopen z důvodu nedostatku skladové zásoby zboží dodat, bude Zákazník o takovéto skutečnosti před dovozem zboží vyrozuměn. V takovém případě si bude moct Zákazník rozhodnout, zda bude za toto zboží požadovat doručení jiného zboží. Pokud si Zákazník náhradu neurčí, bude mu cena zboží chybějícího produktu odečtena. Prodávající také může nahradit zboží v objednávce jiným zbožím ve stejném segmentu (na základě nemožnosti doručit vybrané zboží) v odpovídající kvalitě a ceny vybraného produktu. Zákazník na tento stav bude vždy upozorněn při přebírání zboží a má plné právo nahrazený produkt odmítnout a neuhradit jej.  Příklad: nevyměníme Vám ananas za citrony, ale máslo Madeta jihočeské máslo 250g nebude možné zakoupit tak dovezeme náhradou máslo Tatra farmářské máslo 250g. Taktéž může nastat situace, že maso a další volné výrobky budou naváženy nad rámec objednávky. Tímto postupem se snažíme uspokojit Vaši objednávku. Tato podmínka se nevztahuje na výrobky/pokrmy ze Zappa´s bistra.

3.9 Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je Prodávající oprávněn předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo Prodávajícího v případě poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru.

3.10 Veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy si Zákazník hradí sám.

3.11 Zákazník při objednávání zboží či služeb prohlašuje, že je starší 18 let, popřípadě je zastoupen zákonným zástupcem. Zákazník se dále zavazuje, že všechny údaje, které sdělil Prodávajícímu, jsou pravdivé a úplné.

3.12 Prodávající má právo před doručením objednávky vyžadovat její dodatečné potvrzení.

3.13 Nejnižší možná objednávka, kterou může Zákazník na internetovém obchodu www.zappapizza.cz učinit, musí být v minimální výši 500,- Kč (včetně DPH, bez poplatku za dopravu).

 

3.14 Internetový obchod www.zappapizza.cz obsahuje také informace o pevných nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno do oblastí závozu uvedených v sekci "Kde rozvážíme a za kolik?".

3.15 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu nebo na zboží, které je v akční nabídce a jehož zásoby jsou již vyprodány. Taktéž nemůže provozovatel uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem z oblastí mimo naše rozvozové možnosti, které jsou uvedeny v sekci "Kde rozvážíme a za kolik?".

3.16 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.17 Registrace je umožněna všem potencionálním zákazníkům, registrace je dobrovolná a nezávazná jak ze strany zákazníka, tak ze strany obchodníka. Nelze ihned počítat s okamžitým dodáváním zboží, vše probíhá dle našich rozvozových linek a kapacit rozvozů. Registrací souhlasíte s obchodními podmínkami.

3.18 Zboží dodáváme pouze v běžném množství pro běžný domácí nákup, nejsme velkoobchodní dodavatel a nejsme schopni zabezpečit velkoobchodní dodávání zboží.

 

4 Ceny a fakturační údaje

4.1 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

4.2 V případě, pokud nebude žádným způsobem možné dodržet přesnou hmotnost zboží tak, jak si Zákazník objednal, vyhrazuje si Prodávající právo na dodání zboží s menší váhovou odchylkou.

 

4.3 Většina čerstvého zboží v kategorii Ovoce a zelenina je prodávána podle počtu kusů, přičemž se jejich váha může pohybovat v menších odchylkách od udávané hodnoty.

4.4 V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy

4.5 Akční nabídky jsou platné pouze na určitou dobu, která je u nich stanovená, nebo do vyprodání zásob.

4.6 Prodávající zhotoví Zákazníkovi fakturu, která je předána Zákazníkovi společně s dodaným zbožím nebo elektronicky na emailovou adresu, kterou zákazník zadal během objednávky.

4.7 Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny, a to i po proběhlé objednávce. Zejména pak, pokud je cena špatně stanovena z důvodu na importu od poskytovatele třetí strany nebo je zjevně chybná. V případě změny ceny je Prodávající povinen Zákazníka informovat a nabídnout odečtení příslušných položek nebo korekci celkové ceny před dokončením obchodního styku a předáním zboží.

 

5 Doručení a převzetí

5.1 Zboží je doručeno na Zákazníkem stanovené místo, které vyplní při své elektronické objednávce, popřípadě při své registraci na stránkách www.zappapizza.cz. Zboží je doručováno až ke vstupním dveřím Zákazníka. Řidič má povolení od Zákazníka vstoupit a nesmí mu při jeho vstupu bránit žádné překážky.

5.2 Pokud na místě doručení nebude osoba způsobilá k převzetí a případně k zaplacení zboží, vyhrazuje si Prodávající právo, objednané zboží nepředat. V takovém případě bude však po Zákazníkovi vymáhána částka za zrušení objednávky včetně částky za dopravu. Zboží může převzít pouze osoba starší 18 let.

5.3 Zákazník je povinen zkontrolovat obsah nákupní tašky, fakturačních údajů a vráceného obnosu peněz ještě před odchodem řidiče z jeho domova. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

6 Platba

6.1 Platba v hotovosti při převzetí zboží na místě doručení

6.2 Platba platební kartou při převzetí zboží na místě doručení

6.3 Platba kartou online přes platební bránu ThePay.

 

 

 

7 Zrušení objednávky

7.1 Objednávka se od chvíle objednání Zákazníkem považuje jako závazná.

7.2 Po expedici objednávky ji Zákazník již nemá možnost změnit. Pokud Zákazník přesto objednávku po jejím vyexpedování zruší, je v takovém případě povinen uhradit poplatek ve výši nákupní ceny zboží, které si objednal, popřípadě také cenu dopravy, pokud je zboží před zrušením objednávky zavezeno na místo určení.

7.3 Objednávku lze bez poplatků zrušit pouze před jejím vyřízením. V případě odstoupení od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění z ledna 2014, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

8 Produkty

8.1 Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech nezahrnují i zálohu za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního produktu. Zálohované obaly není možno vracet přímo řidiči při doručování zboží.

8.2 Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let. Osobám mladších 18 let je prodej alkoholických a tabákových výrobků zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že je Zákazník starší 18 let, vyhrazuje si Prodávající právo od smlouvy odstoupit. Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není možný, zejména u alkoholických a tabákových výrobků.

8.3 Některé potraviny mohou obsahovat alergeny. Před jejich spotřebou je Zákazník povinen prohlédnout si informace na obalu jednotlivých potravin. Před užitím kosmetických, dezinfekčních, pracích, čisticích a podobných prostředků, především takových, které jsou zařazeny do kategorie DROGERIE, je Zákazník taktéž povinen pozorně si přečíst informace na obalu jednotlivých výrobků.

8.4 Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní.

8.5 Prodávající nenese odpovědnost za neúplnost či nepřesnost informací na webové stránce www.zappapizza.cz

 

9 REKLAMACE ZBOŽÍ

9.1 Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží vrátit, a to bez udání důvodů. Není však možné vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Není možné vrátit zboží, u kterého došlo k poškození originálního obalu Zákazníkem.

9.2 Zákazník je odpovědný za sníženou cenu zboží, která vznikla jeho nedbalým nakládáním.

9.3 Prodávající si vyhrazuje právo na nepřijetí reklamace od Zákazníka v případě, že došlo k porušení smluvních podmínek ze strany Zákazníka.

 

10 DOPRAVA

10.1 Prodávající si vymezuje právo dodávat zboží pouze na taková místa určení, která se nacházejí v oblasti jím stanovené pro doručení zboží, tj. Ostrava a blízké okolí. Platná jsou pouze taková místa doručení, která budou schválena při objednání zboží.

10.2 Cena dopravy závisí na výši objednávky, času doručení a místě doručení. Ceník dopravy najdete "Kde rozvážíme a za kolik?".

10.3 O přijetí objednávky je Zákazník informován potvrzením objednávky.

 

11 OSOBNÍ ÚDAJE 

11.1 Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje uvedené při objednávání či při registraci zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím osobám spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů. 

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3 Svou registrací Zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů o novinkách a akcích Prodávajícího.

11.4 Zákazník bere na vědomí, že webová stránka www.zappapizza.cz je chráněna autorským právem. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2021

 

12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dle Nařízení (EU) 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

12.2 Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy,  a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu email havirov@zappasrestaurant.cz nebo na adresu Zappares Pub s.r.o., Horní Bludovice 233, Horní Bludovice, 739 37.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

 

13  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SMLUV UZAVŘENÝCH SE SPOTŘEBITELI

 

13.1. Ujednání uvedená v čl. 12.2 až 12.5 se použijí v případech, kdy je kupujícím spotřebitel.

13.2. Spotřebitel má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporů s prodávajícím. Příslušným správním orgánem k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může ukončit účast v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi.

13.4. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

13.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

13.6. Podrobnější pravidla upravující průběh mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedena na webových stránkách České obchodní inspekce.

13.7 Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení